Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg

I det här inlägget kommer vi att diskutera de olika däcksbeslag som vanligtvis finns i en byggsats för ett modellfartyg i trä. De beslag som presenteras är ett tvärsnitt av de olika typerna av däcksbeslag och är inte en uttömmande eller slutgiltig lista.

Innehåll

De olika beslagens placering på däcket varierar från byggsats till byggsats och kan också variera beroende på vilken typ av fartyg som byggs. Den exakta placeringen av däcksbeslaget bestäms av ritningarna till byggsatsen. En viktig punkt att notera är att alla däcksbeslag skall vara monterade innan riggningen av masterna påbörjas.

Stor omsorg måste ägnas åt att montera klamrar eller öglebultar på däcket, dels för att få dem på rätt plats och dels för att se till att alla är monterade. Det kommer att bli mycket svårt att montera dessa små delar när master och rigg är på plats. Var mycket systematisk i hur du monterar dessa delar genom att markera dem på ritningarna under arbetets gång.

När vi går igenom däcksbeslagen presenteras nedan syftet med varje del tillsammans med ett prov. För att fästa däcksbeslaget på plats kan vanligt PVA-lim användas. Vissa delar som kan vara under viss spänning, t.ex. stiftskenor, kan behöva fixeras på plats med superlim eller en liten mängd av ett tvåkomponents epoxilim. De vanligaste typerna av däckbeslag presenteras nedan.

1. Säkerhetsstag

Förankringspinnar är antingen av trä eller mässing och monteras på pinnskenor. Den löpande riggen fästs och knyts till säkringspinnarna. Bild 1 visar ett säkringsstift.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 1

2. Bittheads

Bittheads eller pollare används för att säkra tunga linor från vinschar, capstan eller varv.

Eftersom bittheads kan vara under viss spänning kan du borra ett 1 mm hål i dess bas och limma fast en 10 mm lång 1 mm mässingstråd på plats för att ge dem ytterligare styrka när du fäster dem på däcksplatsen. Borra sedan ett hål i samma storlek på den plats där bitthuvudet ska monteras och limma sedan fast bitthuvudet på plats. På bild 2 kan du se hur bittskallarna monteras runt täckskenan.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 2

3. Stiftskenor

Pinnskenor är fästa runt insidan av bulvanen och vid basen av en mast. Förankringspinnar är placerade i hål i pinnskenorna. Den löpande riggen är bunden till dessa säkringspinnar.

Bild 3 visar pinnskenan fäst på insidan av bulvanen och strax under huvskenan. Bild 4 visar pinnskenan monterad runt den plats där stormasten skall monteras. Den exakta placeringen av stiftskenorna framgår av ritningarna till byggsatsen.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 3

4. Däckshus och nedgångar

Däckshusen skiljer sig åt mellan fartygen. Till däckshuset kom man via en dörr från däcket.

På mindre fartyg fanns en nedgång till de nedre däcken och bostadsutrymmena. För att ge utrymme för huvudet var den bakre änden av nedgångskajen högre än den främre änden. En liten dörr var ingången med en stege monterad.

Däckshus och nedgångar monteras vanligtvis av 2 mm plywood. De kan också brädas eller täckas med dekorativt fanervirke som ingår i byggsatsen.

Dessa däckbeslag bör lackeras eller målas innan de monteras på sin plats på däcket

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 4
Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 5

5. Takfönster

Skylights släpper in naturligt ljus i fartygets kabin eller gunrum.

Takfönster monteras vanligtvis av 2 mm plywood. De kan också brädas eller täckas med dekorativt fanervirke som ingår i byggsatsen. Dessa däckbeslag bör lackeras eller målas innan de monteras på sin plats på däcket.

För att skapa ett realistiskt utseende på takfönstren kan en ogenomskinlig blå/grå film monteras på insidan av takfönstren.

Den exakta placeringen av takfönstret på däcket kommer att bestämmas från kitplanerna.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 6

6. Grat

De flesta fartyg hade galler. De användes för att ge ventilation och ljus till de nedre däcken. Vid hårt och besvärligt väder täcktes gallren med presenning, som var en oljad eller tjärad duk.

Gallerdurkar som levereras i en sats måste vanligtvis monteras från förkapade delar. Försiktighet måste iakttas vid montering av gallerdurkarna. När du har satt ihop dem kan du doppa dem i en behållare med vattenutspätt PVA-lim under några ögonblick och sedan placera dem på ett absorberande papper för att torka.

Använd de timmer som ingår i byggsatsen för att bygga gallerramarna. Alla mått kommer att anges i kit-planerna

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 7

7. Luckor

Luckor används för att ge tillgång till det nedre förvaringsutrymmet i skrovet för last, mat och vatten. Ibland var gallren integrerade med luckan.

Dessa beslag består av delar som ingår i byggsatserna. Placeringen på däcket bestäms utifrån byggsatsens ritningar.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 8

8. Vinschar

Vinschar finns i en mängd olika former och storlekar beroende på fartygets ålder.

Segelvinschar användes för att underlätta trimning av segel. Mastvinschar monterades vid mastfoten och användes för att hjälpa till att höja huvudrodret på mindre fartyg med ett begränsat antal besättningsmedlemmar.

Ankarvinschar eller ankarspel användes för att hala upp ankrarna till däckslina för fastsättning. De användes inte på mindre fartyg.

Ett antal ankarspel visas i bilderna 11 till 14 och representerar en rad olika tidsepoker och fartygstyper.

Vinschen kommer att vara en av de delar som ingår i din byggsats och måste monteras.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 9

9. Pumpar

Pumpar användes för att suga upp vatten som hade samlats i fartygets läns och för att släppa ut det överbord. Pumpar finns i en mängd olika former, storlekar och pumpmekanismer beroende på fartygets ålder och typ.

Ett antal pumpar presenteras i bilderna 15 till 17 och representerar en rad olika tidsepoker.

Pumpen kommer att vara en av de delar som ingår i din utrustning.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 10

10. Kapstans

En capstan används för att lyfta föremål med stor vikt, t.ex. ankaret. Ankarlinan eller kättingen förs runt capstan och den köpta eller större lyftkraften erhålls genom hävstångseffekten från den breda svepningen av de monterade stängerna.

Kapstanen kommer att vara en av de delar som ingår i din byggsats.

Bilderna 18 & 19 visar två typer av capstan

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 11

11. Ankare

Ankare är stora och tunga instrument som väger ett antal ton på stora fartyg. De har använts på fartyg sedan urminnes tider. Ankare används för att fästa och hålla kvar fartyget på en plats. Fartygen hade flera ankare i olika storlekar och former. Typiska ankare är skot, bästa bower, small bower, spare, stream, kedge och grappling.

Modernare fartyg använder järnkätting medan äldre fartyg använde kabelförlagda hamptrossar med en diameter på 20 till 25 cm eller mer som var anslutna till ankarringen.

Ett typiskt urval av ankare som ingår i en sats presenteras nedan.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 12

12. Katthuvud

Namnet cathead kommer från aktiviteten att “catta” eller säkra ankarhuvudet innan man lyfter upp ankaret för att stuva det. Linskivor och remskivor utgjorde en del av katthuvudets block- och taljeriggning för att lyfta ankrarna på plats.

Katthuvudena är monterade i fören och sträcker sig ut från fören. Bild 23 visar katthuvudet, block och talja och ankare placerade redo att sänkas.

I planerna och ritningarna för din byggsats anges hur katthuvudena skall tillverkas och monteras.

Riggningen av ankaret till katthuvudet kommer också att visas.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 13

13. Roder och rodergångjärn

Rodret monteras vanligtvis senare i modellbygget. Rodret är fäst vid akterstolpen med rodergångjärn. Små mässingsspikar används för att fästa gångjärnshalvorna i roder- och akterstolpen. En klick superlim på gångjärnsassistenterna håller det på plats.

Rodergångjärnen består av två halvor som kallas gudgeons. Pintal är en del som är gångjärnsdelen och sammanfogar de två halvorna.

Vissa rodergångjärn som levereras i en sats har pintal separat från gångjärnet – se foto 24. Andra rodergångjärn som levereras i en sats har pintal fäst vid ett rodergångjärn – se Foto 25.

Det är viktigt att notera att den gångjärnsdel som har pintal fästet är monterad på rodret och att rodret vid montering hakar i de gångjärn som är monterade på akterstolpen se bild 26. Detta säkerställer att rodret inte bara faller av.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 14

14. Jordfräsar, styrinrättningar och hjul

En rorkult var den enklaste metoden att styra ett fartyg. Mindre fartyg styrdes med en rorkult.

En rorkult är ett handtag som är fäst på rodrets ovansida så att rorkulten är placerad inombords. När fartyget rör sig framåt flyttar rorsmannen helt enkelt rorkultens vinkel för att ändra rodret och därmed fartygets riktning.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 15

Större fartyg var utrustade med en rorkult som var fäst vid ett skeppshjul med hjälp av en block- och tackelmekanism. Tampen var lindad runt en trumma som var fäst vid skeppshjulet. HMB Endeavour hade denna typ av mekanism. Se figur 1.

Senare utvecklingar flyttade block- och tackelmekanismen till under däck.

Den exakta typen av styrinrättning som användes berodde på fartygets period.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 16

15. Kanoner och karronader

Kanoner och karronader var de flesta fartygs beväpning fram till mitten av 1850-talet, då det rådde stor rivalitet mellan de sjöfarande nationerna i Europa om handeln.

Om din byggsats innehåller vapen kommer de medföljande planerna och ritningarna att visa hur de monteras och monteras på modellen.

Bild 28 är en kanon och bild 29 är en karronad.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 17

16. Båtar

Fartygens båtar är små servicefartyg. Vanligtvis transporterade ett fartyg ett antal båtar. Båtarna klassificerades som långbåt, sjösättning, jollybåt, dory, valbåt, kaptenens jigg för att nämna några. Båtarna var roddbåtar och ibland var de utrustade med en hopfällbar mast och rigg.

På större fartyg var båtarna monterade på en båthylla i mitten av däcket med de mindre båtarna inbäddade bland de större båtarna – Foto 31

Båtar som levereras i en byggsats måste vanligtvis monteras och utrustas. Denna process beskrivs i monteringsanvisningen. Bild 30 visar en typisk fartygsbåt som levereras i en byggsats som måste monteras och utrustas.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 18

17. Davits

Davits var de speciella kranar som riggades för att sänka eller höja skeppsbåtarna. Gamla fartyg hade raka dävertar av trä på fartygets sidor. Efter 1850-talet användes krökta järndävertar i stor utsträckning.

Vissa fartyg, t.ex. valfångare, hade båtar på utsidan på akterdävertar som var permanent fastskruvade i akterräckena – Foto 32.

Om din modellsats har dävertar visas deras montering och placering på de medföljande planerna och ritningarna.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 19

18. Sammanfattning

Som tidigare nämnts täcker detta kapitel om däcksbeslag ett tvärsnitt av de olika typer av beslag som finns i en byggsats och är inte en uttömmande eller slutgiltig lista.

För större byggsatser kommer mer detaljerade beslag att kunna presenteras. Återigen beror den exakta typen av däcksbeslag som ingår i en sats på vilken period fartyget som modelleras har varit i.

Guide till däcksmöbler och tillbehör för modellfartyg 20

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy