Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog

Lär dig hur du plankar skrovet på ett skarpt böjt modellfartyg i trä med denna omfattande byggguide från Modelers Central.

Innehåll
Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 1

Skrovplankning - skarp bog

Skrovet är den enskilt största delen av ett modellfartyg. Att bygga skrovet korrekt avgör modellens slutliga form och utseende. I din byggsats hittar du ett antal plywoodskivor med de laserskurna delarna. Använd byggsatsens ritningar och instruktioner för att identifiera och numrera varje del på plywoodskivorna med en penna. Gör detta innan du tar bort några delar från plywoodskivan.

Konstruktion av skrovet

Följ dessa steg för att konstruera skrovet.

Steg 1 – I byggsatsen finns en 4 mm tjock plywoodskiva enligt bild 1 nedan. På detta ark kommer det att finnas ett antal delar till modellen. Köl, skott och akterspegel är de delar som behövs för att konstruera skrovet. När dessa delar monteras och limmas ihop bildar de skrovets skelett. Kölen, skotten (BH) och akterspegeln identifieras i bild 1.

Kölen är fartygets viktigaste konstruktionsdel. Den löper längs modellens mitt från förskeppet (eller fören) – modellens främre del – till akterskeppet – modellens bakre del. Kölen är modellens mittpunkt och allt byggs upp från den.

Skotten är fästa i rät vinkel mot kölen och ger skrovet styrka. Under hela kursen kommer vi att referera till skotten som skottstommar.

Akterspegeln är fäst i rät vinkel mot kölen och sitter i aktern. Akterspegeln är inte ett skott men utgör en del av skrovkonstruktionen.

4mm plywoodskiva för HM Cutter Mermaid 1817 från Modellers Shipyard.

Steg 2 – Ta bort kölen, skottramarna och akterspegeln från den 4 mm tjocka plywoodskivan. Använd en snabbkniv för att försiktigt skära igenom de flikar som håller fast delarna vid huvudplåten.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 2

Steg 3 – Torrpassa in skottramarna i kölspåren. Limma inte fast något i detta skede. Tvinga inte in skottramen i kölspåret. Du kan behöva använda en flat nålfil för att öppna spåret i både kölen och skottramen. Passformen ska vara fast men inte lös.

Det kan finnas behov av att justera spårdjupet i kölen och/eller skottstommarna för att säkerställa att överkanten på varje skottstomme är i nivå med överkanten på kölen. Limma inte fast något i detta skede.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 3

Steg 4 – För större modeller är det klokt att göra en arbetsbas enligt figur 1. På så sätt undviker du att kölen blir skev. Skär spåren i kölstöden så att de motsvarar skottramarna.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 4

Steg 5 – Det är mycket viktigt att se till att skottramarna är monterade och fixerade vinkelrätt mot kölen. Använd “bull dog”-klämmor som placeras på kölen och upp mot skottets ram för att hålla skottet vinkelrätt mot kölen medan limmet härdar.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 5

Steg 6 – Nästa steg är att montera eventuella bog- och akterblock om modellen har sådana. Båda dessa delar kommer att ligga på 4 mm plywoodskivan.

Bogblocken monteras och limmas på plats på ömse sidor om kölen i fören och framför den första skottramen – se bild 5. Dessa block ger en större yta att fästa plankorna på i fören.

Akterblocken monteras och limmas på plats på vardera sidan om kölen i aktern mellan den sista skottramen och akterspegeln – se bild 6. Dessa block används för att ge en större yta att fästa plankorna i aktern på och för att ge aktern extra styrka.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 6

Steg 7 – Nästa steg är att passa in och fixera det falska däcket till skrovskelettet. Det falska däcket är en del av den 2 mm plywoodskivan.

Att montera det falska däcket i detta skede kommer att ge ytterligare styrka till hela skrovstrukturen.

På vissa modeller monteras det falska däcket senare

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 7

Steg 8 – Fairing av skottets ramar

När alla skottramar har rätats ut mot kölen och limmats på plats och limmet har härdat är det dags att förbereda skottramarna för bordläggning.

Ta en av de första lagerplankorna som ska användas och lägg den över skottstommarna. Du kommer att se att plankan i fören inte vidrör hela ytan av skottets ram – se Foto 9. Samma sak gäller för stern-see Photo 10. Över mittskeppets skottstommar kommer plankan att ligga plant på skottstommarna.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 8

Det är mycket viktigt att plankorna ligger plant på hela ytan av varje skottram för att för det första möjliggöra en stark bindning mellan plankor och skottramar och för det andra säkerställa att det inte finns några ojämnheter eller håligheter i skrovytan när plankorna monteras.

De verktyg du behöver för att förbereda skottramarna för bordläggning är en bra fil – den ena sidan plan och den andra halvrund – och en slipkloss (träkloss med grovt sandpapper limmat på).

Du kommer att använda dessa för att fasa av ytan på skottramarna för att säkerställa att plankorna vilar på hela ytan av skottramarna och inte bara en skarp fram- eller bakkant.

Använd en planka och lägg den över ramarna i olika positioner för att kontrollera fasningen (dvs. plankan ska vidröra hela ytan på varje ram när den böjs runt dem). Om du har en ihålig plats på en (eller flera) ram(ar) kan den byggas upp med hjälp av träbitar som limmas på kanten av ramen.

Hela processen med fasning och kontroll kallas “fairing” och är oerhört viktig för att säkerställa att skrovet är fritt från ojämnheter och håligheter när det bordläggs. Ta god tid på dig och motstå frestelsen att påbörja bordläggningen innan skrovet är tillfredställande “finat”.

Det kan inte nog understrykas att fairingprocessen är det enskilt viktigaste steget för att bygga ett modellfartyg som du kommer att vara stolt över. Ta god tid på dig med denna process.

Vi kommer nu att överväga utformningen av området för död ved.

Steg 9 – Området kring Deadwood

Nästa steg att ta hänsyn till är kölen i aktern. Var särskilt uppmärksam på detta område. Den totala tjockleken på detta område måste vara sådan att när det är bordlagt med alla lager av bordläggning är det samma tjocklek vid akterstolpen och rodret.

Deadwood-området vid bordläggning av modellfartyg

Området för död ved är området mellan kölens underkant och underkanten av skottstommarna i aktern och kallas för området för död ved – se bild 11.

Beroende på vilken typ av fartyg som modelleras kan området för död ved vara litet eller stort.

Området med död ved kommer att bordläggas med två lager bordläggning i enlighet med resten av skrovet.

Akterstolpen och rodret kommer dock endast att bordläggas med det andra bordläggningslagret. Så när akterstolpen och rodret slutligen monteras finns det ett behov av att säkerställa att det finns en konsekvent tjocklek mellan akterstolpen, rodret och kölens akterområde.

Till exempel kommer kölen, akterstolpen och rodret alla att tas från 4 mm plywoodskivan.

Akterstolpen och rodret kommer att bordläggas med det andra lagret av bordläggning – säg 0,6 mm valnöt. Kölen kommer dock att bordläggas med det första lagret av bordläggning – ca 2 mm tjockt (på varje sida) och sedan bordläggas med det andra lagret av bordläggning. När akterstäven och rodret är monterade kommer det uppenbarligen att finnas en betydande skillnad mellan tjockleken på kölens akterdel och akterstäven och rodret.

För att säkerställa att tjockleken mellan akterstolpen, rodret och skrovet är densamma i detta område måste det säkerställas att den totala tjockleken inte överstiger tjockleken på akterstolpen/roderstolpen när det första lagret bordläggning fästs på plats.

För att uppnå detta måste du vidta två åtgärder.

Steg 1. Innan det första lagret av bordläggning monteras, minska kölens tjocklek i området med ca 1 mm på varje sida – minska kölens tjocklek med ca hälften.

Steg 2. När det första lagret av bordläggningen har monterats, minska tjockleken på denna bordläggning med ca 1 mm på varje sida och justera fraktionellt för att uppnå önskad tjocklek.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 9

Detta kommer att minska den totala tjockleken på kölen och det första lagret av bordläggning i området till 4 mm och därmed uppfylla kravet på jämn tjocklek så att när det andra lagret av bordläggning monteras kommer det att finnas en jämn tjocklek mellan kölen och akterstolpen och rodret.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 10

Plankning av skrovet

Vi kommer nu att fokusera på principerna för bordläggning av skrovet på en modell med skarp bog. Metoden kommer att vara tillämplig på alla modellfartyg i trä med skarp stäv och en spantkonstruktion med plankor på skott. Det finns många sätt att planka skrovet på ett modellfartyg i trä. När du kommer längre med din modellering kommer du att välja en metod för skrovplaning som passar dig.

Att plana skrovet är inte tekniskt svårt, men det kräver lite eftertanke och studier så att man förstår principerna. Det kräver också lite tålamod. När du väl behärskar processen är den okomplicerad.

Det finns några saker som är viktiga att komma ihåg:

  • Använd en minihyvel för att avsmalna plankorna.
  • Avsmalna alltid plankans nedre kant – dvs. den kant som kommer närmast kölen.
  • Förbered två plankor tillsammans – en för varje sida av skrovet. Det är mycket viktigt att montera och limma plankorna i par – en på varje sida av skrovet – eftersom detta minimerar risken för att kölen blir sned eller böjd.

Plankning - Första principerna

På den modell du bygger tar du fram ett måttband och mäter från toppen av varje skottram, runt ramens utsida till skottramens spets där den möter kölen. Du kommer att märka att måtten runt skottstommarna i mitten av modellen är större än måtten runt skottstommarna i förskeppet (fronten) på modellen.

Vi antar alltid att skottramarna “mittskepps” har det största avståndet och det är vid denna del av modellen som plankorna kommer att ha sin fulla bredd.

Av dina mätningar framgår det tydligt att om du ska montera en planka längs hela skrovets längd måste du avsmalna de plankor som passar över skottramarna vid modellens för.

Vi kommer nu att titta närmare på detta med några exempel.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 11

Ramar för mittskeppsskott

Det antas att de plankor som läggs över mittskeppsskottens spant har sin maximala bredd. Vi måste bestämma hur många plankor som får plats i området mellan toppen av dessa skottstommar och kölen.

Låt oss som exempel säga att måttet från toppen av mittskeppsskottet spant 4 & 5 till kölen är 120 mm.

Fråga: Om bredden på de plankor vi använder är 5 mm, hur många plankor kommer då att passa över mittskeppsskottets ramar för att täcka det helt?

Svar: Ja: Om måttet är 120 mm och bredden på de plankor som ska användas är 5 mm ska du dela 120 mm med 5 mm, dvs. 120/5 = 24 plankor kommer att behövas för att passa in i området. Dessa plankor som läggs över mittskeppsramarna kommer inte att smalna av eller minska i bredd över dessa skottramar.

Ramar för främre skott

Låt oss nu säga att måttet från toppen av skottram 2 till kölen är 80 mm. Eftersom 24 plankor måste få plats i detta område måste plankbredden vid skottram 2 minskas. Frågan är hur bred varje planka måste vara för att 24 plankor ska få plats i detta område?

Fråga: Vilken plankbredd behövs vid skottram 2 om 24 plankor måste passa in i området?

Svar: Ja: Om måttet är 80 mm – dela då 80 mm med 24 plankor som är 80/24 = 3,33 mm. Så plankbredden vid skottram 2 måste vara 3,33 mm för att säkerställa att 24 plankor får plats i detta område.

Samma metod kan användas för att bestämma plankbredden vid skottspant 3.

Ramar för akterskott

Du minns säkert att området mellan kölens underkant och underkanten av skottspantet i aktern kallas för död ved.

När du gör dina mätningar av dessa akterskottsramar inkluderar du den “döda veden” i din mätning.

Över dessa skottramar kommer måttet från skottramens överkant till kölens underkant att vara större än det är vid skottramarna “mittskepp”. Om detta inträffar kommer du att lägga in korta triangulära plankor som kallas “Stealers” eller “Wedges” för att täcka det extra avståndet. Användningen av stealers eller wedges kommer att behandlas senare.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 12

Montering av första och andra plankan

Vi kommer nu att fokusera på att tillämpa principerna för skrovplaning.

Första plankan

Bestäm positionen för den första plankan/de första plankorna med hjälp av ritningarna och/eller den skriftliga monteringsanvisningen. I “riktiga” skeppsbyggen var det vanligt att börja bordläggningen vid kölen och arbeta sig uppåt. När vi bygger modellfartyg brukar vi dock börja den första plankan i en av tre positioner:

1. Med ett fartyg som har ett “flush” eller rakt övre däck, såsom “Bounty” eller “Port Jackson”, läggs den första plankan med sin övre kant i nivå med däcksytan. I vissa fall kommer den första plankan att ha sin överkant 5 till 10 mm under däcksnivån. Detta görs för att underlätta byggandet av bulvaner i ett senare skede, men under alla omständigheter kommer den att vara parallell med däckets linje.

2. När det gäller de modeller där det “övre” eller “väderdäcket” består av antingen två eller tre separata sektioner på olika nivåer, läggs den första plankan vanligtvis längs linjen för det “mellersta” eller “huvudsakliga” däcket och följer sedan sin naturliga bana både “för” och “akter”.

3. Många modeller som har öppna gunportar under däck kräver att den första plankan följer gunportarnas linje och att den löper omedelbart ovanför eller under en rad gunportar.

När du har bestämt var den första plankan ska placeras måste du böja den runt skrovets krökning både för och akter. Du kommer troligen att behöva använda en plankbockare för att uppnå den önskade krökningen.

Ta en av plankorna som ska användas och placera den i position. Fjädra försiktigt plankan runt bågen. Vid den punkt där plankan börjar böjas – markera detta som punkt A-Foto 15.

Fjädra sedan försiktigt plankan runt aktern. Vid den punkt där plankan börjar böjas markeras detta som punkt B-Foto 16.

Vi kommer att vara mycket systematiska i våra förberedelser för planking.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 13

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 14

Ta en annan planka och överför dessa två punkter till den. På varje planka markeras en pil som pekar mot fören. Markera också varje planka med “P” för babord (vänster) och “S” för styrbord (höger). Vi kommer att göra detta för alla plankor som vi förbereder. Vi kommer också att göra alla plankor i par.

Den första plankan kommer inte att vara avsmalnande

Från punkt A använder du en plankbockare för att försiktigt krympa plankan mot bogen – Foto 17. Försök med plankan. Använd vid behov plankbockaren igen genom att försiktigt pressa mellan de tidigare pressningarna. Detta kommer att öka plankans krökning. Upprepa denna process tills du är nöjd med plankans kurvatur.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 15

Från punkt B använder du en plankbockare för att försiktigt krympa plankan mot aktern – Foto 18. Försök med plankan. Använd vid behov plankbockaren igen men pressa försiktigt mellan de tidigare pressningarna. Upprepa denna process tills du är nöjd med plankans kurvatur.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 16

Nu när du har format den första plankan är det dags att montera den på plats. Observera återigen att den första plankan inte kommer att vara avsmalnande.

Använd PVA-lim för att fixera den första plankan på plats – bild 19. Se till att båda plankorna (vänster och höger eller “babord” och “styrbord”) följer samma linje och är spegelvända mot varandra. På stora modeller är de två, tre eller fyra första plankorna inte avsmalnande.

För Mermaid limmas den första plankan in och placeras 4 mm under toppen av varje skottram. Detta görs för att möjliggöra senare montering av en bulwark.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 17

Det är viktigt att kontrollera att de första plankorna är symmetriska – kontrollera att de är spegelvända mot varandra i fören och aktern – bild 20 & 21.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 18

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 19

Modeller med horn i skottram

Vissa modeller har skottramar som sticker upp över däcksnivån. Dessa kallas för skiljeväggshorn. Om din modell har skotthorn måste du först montera det falska däcket innan du påbörjar bordläggningen. Montering av det falska däcket kommer att öka styrkan i hela skrovet.

Du kommer att börja planka skrovet vid eller nära däcksnivån. När du har avslutat bordläggningen av skrovet under däcket måste du dock bordlägga över däcklinjen över hornen. Du kommer att behöva ta bort hornen senare för att kunna planka hela däcket, så det är viktigt att se till att plankorna inte limmas fast i hornen när du plankar över dem. För att säkerställa detta måste du placera tejp över hornen. När du plankar upp hornen ska du också se till att du applicerar lim på plankornas sidokanter.

När hela skrovet är färdigbrädat använder du en rakknivssåg som skjuts i jämnhöjd med det falska däcket för att ta bort hornen. Du kan sedan förbereda det falska däcket för bordläggning – denna aspekt av modellskeppsbygge behandlas i kapitlet om bordläggning av däck.

Bilderna 22 & 23 visar en modell som har skotthorn.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 20

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 21

Montering av den andra plankan

Den metod för skrovplanering som presenteras delar upp skrovet i minst två områden. För stora modeller kan metoden användas för att dela upp skrovet i tre eller flera band. Varje bandområde plankas separat.

Följ stegen nedan för att skapa de två plankingbanden.

Steg 1: Markera en position ungefär halvvägs till kölen från underkanten av den första plankan – samma avstånd nedåt på varje mittskeppsspant och ett avstånd som är en multipel av en plankbredd. Till exempel – om plankorna är (säg) 5 mm breda ska avståndet längs kanten på varje ram till din blyertsmarkering vara (säg) 45 mm eller 50 mm eller 55 mm etc., men samma avstånd på varje mittskeppsskottram.

Steg 2: Ta en andra planka och fäst den tillfälligt vid de positioner som du just har markerat på mittskeppets skottramar – limma inte fast denna planka. Upprepa för den andra sidan av skrovet.

Steg 3: Låt denna planka följa sin naturliga väg över skottstommarna till fören och aktern på skottstommarna mittskepps.

I aktern avslutas plankan i skarven mellan kölen och akterspegeln. Vid bogen låter du plankan följa sin naturliga bana.

Steg 4: Fäst tillfälligt plankorna på resten av ramarna och gör finjusteringar om det behövs för att säkerställa att varje planka är en spegelbild av den andra.

Kontrollera motsvarande mätningar (babord och styrbord) på den första och sista bilden för att upptäcka eventuella fel.

Nu finns fyra plankor på plats, två på vardera sidan av skrovet – se figur 3 nedan.

Skrovet har nu delats upp i två band – ett övre band och ett undre band. I nästa avsnitt kommer vi att utföra beräkningarna för att bestämma plankbredden vid varje skottram i varje band.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 22

Första lagret av bordläggning

Vi kommer att fokusera på att tillämpa plankningsprinciperna för att slutföra det första lagret av plankning inom de två band som skapats.

Band A

För den modell du bygger, upprätta en tabell enligt nedan som visar antalet skottstommar. Du kan också behöva inkludera akterspegeln.

För att bestämma plankbredden vid varje skottram använder du ett måttband för att mäta avståndet mellan Plank 1 & Plank 2 vid varje skottram. Skriv in avstånden i din tabell – se tabell 1 nedan som gäller sjöjungfrun.

För Mermaid är avståndet mellan planka 1 och planka 2 vid mittskeppsskottets spant 45 mm. Plankans bredd är 5 mm. Därför kommer det att behövas 45/5 = 9 plankor för att passa inom Band A.

Använd måtten ovan och dividera varje mått med 9 (antal plankor) för att bestämma plankbredden vid varje skottram. Redovisas i tabell 1 nedan.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 23

Ta ett par plankor och avsmalna dem till önskad bredd vid varje skott med hjälp av en minihyvel. Använd en plankbock för att böja för- och akteränden på varje planka. Notera Punkterna A & B är där bockningen ska börja. Passa in och limma på plats dessa plankor med början från undersidan av den första plankan.

En tumregel är att plankor inte bör avsmalna till mer än halva bredden. Det kan dock finnas tillfällen då denna regel kan utökas till två tredjedelar av plankbredden.

Efter montering av varje plankpar kontrolleras måtten igen för att säkerställa rätt plankbredd. Justera vid behov. Upprepa denna process tills Band A är stängt på båda sidor av skrovet – Foto 24. När Band A är stängt tar du bort de tillfälliga plankorna.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 24

Band B

Nästa steg är att placera garboardplankan på plats. Garbordsplankan är den planka som placeras längs sidan av kölen. Den är inte avsmalnande. Den kommer dock att behöva formas i bågen för att följa sin krökning. Placera en annan planka bredvid garboardplanken och forma den också.

Placera en tredje planka bredvid den andra planka som just monterats. I aktern låter du denna planka följa sin naturliga böjning över området med död ved. Du kommer att se att det uppstår ett mellanrum mellan denna planka och den andra plankan som monteras. En stealer eller wedge kommer att användas senare för att fylla i denna lucka – Foto 25.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 25

För att fylla i den återstående luckan upprättas en tabell enligt nedan för band B. Upprepa mätningen på varje skottram och registrera i tabellen.

Vid mittskeppsramarna bestämmer du hur många plankor som behövs för att täcka området. Använd måtten ovan och dividera varje mått med det antal plankor som beräknats för att bestämma plankbredden vid varje skottram. Redovisning i tabell 2 nedan.

Kom ihåg att efter montering av varje plankpar kontrollera måtten igen för att säkerställa rätt plankbredd. Justera vid behov. Upprepa denna process tills Band B är stängt på båda sidor av skrovet.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 26

När du stänger springan kommer den sista plankan på varje sida eventuellt att behöva formas och fraktioneras för att passa in i den återstående springan. Därefter måste du montera eventuella stealers eller kilar på plats för att fylla i luckorna över det döda träområdet i aktern. När limmet har stelnat, trimma bort eventuella överhäng på plankorna. Använd träspackel för att fylla ut eventuella håligheter i skrovet och slipa bort ojämnheter om det behövs. Slipa det färdiga skrovet med medelgrovt och fint sandpapper. Det första lagret av bordläggning är nu klart.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 27

Bulvaner

Innan du går vidare till det andra lagret av bordläggning måste du kontrollera om din modell har någon plywood som behöver monteras på skrovet. Detta kan vara ett bålverk. Bulvanen är ett timmerverk som monteras runt fartyget ovanför däcket. I en modellsats används plywood och sedan plankas den senare.

Bulvaner på ett modellfartyg

Andra lagret av bordläggning

Vi kommer nu att fokusera på att färdigställa det andra lagret av bordläggning. Processen för att färdigställa det andra lagret plank är i princip densamma som för det första lagret plank, men med den extra fördelen att du har en solid grund att arbeta på.

Det andra lagret av bordläggningen är ett dekorativt träslag som valnöt, Tanganyika, teak eller mahogny. Tjockleken varierar beroende på vilken typ av modell du bygger. Vanligtvis är det andra lagret av bordläggningen antingen 0,5 mm, 0,6 mm eller 1 mm tjockt. Bredden är vanligtvis 5 mm eller 6 mm.

Översta plankorna

De första plankorna i det andra lagret som skall monteras ligger över bulvanen. Dessa plankor kommer inte att vara avsmalnande. För sjöjungfrun limmas de fyra första plankorna på plats. Eftersom plankorna är faner ska du använda ett kontaktlim. Se bild 28.

Band A

Använd samma tillvägagångssätt som för det första brädlagret, bestäm Band A och beräkna brädbredden efter behov. Se bild 29.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 28

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 29

Band B

När bordläggningen i Band A är klar monteras garbordsplankorna och ytterligare två plankor ovanför. Se bild 30

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 30

Gör kontinuerliga mätningar allteftersom du minskar avståndet mellan banden. Se bild 31

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 31

8.3 Avsluta skrovet När du har stängt det andra lagret av bordläggning, montera eventuella stölder eller kilar i området med död ved.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 32

Slipa skrovet slätt och täck med en klar mattlack eller satinlack.

Hur man plankar skrovet på ett modellfartyg med skarp bog 33

Lär dig konsten att bygga ett modellskepp

Kom igång med att bygga skeppsmodeller i trä redan idag

Modelers Central. 2023, All rights reserved.

Get 10% off

your first order

10% off applies only to full-price items. By providing your email address, you agree to our Terms & Privacy Policy

Central för modellbyggare. 2023, Alla rättigheter förbehållna.

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy

Få 10% rabatt

din första beställning

10% rabatt gäller endast fullprisvaror. Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy